Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVÁVANIA A PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Tieto zásady upravujú, akým spôsobom spracovávame osobné údaje našich zákazníkov a záujemcov o naše služby a produkty.

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré vás ako zákazníka identifikujú alebo na ktorých základe vás je možné identifikovať, a ďalej informácie, ktoré o vás vypovedajú.

Spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia s osobnými údajmi, ktorá sa vykonáva s pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie. Spracovávaním je celkom alebo čiastočne automatizované spracovanie osobných údajov zákazníka a neautomatizované iba vtedy, ak sú osobné údaje obsiahnuté v evidencii alebo sa do nej majú zaradiť.

Zákazník je osoba, s ktorou máme alebo sme mali dohodnutý zmluvný vzťah o dodávke tovaru alebo poskytovaní služieb, alebo ak táto osoba prejavila konkrétny záujem o náš tovar alebo služby.


ZÁKLADNÉ ZÁSADY

Pri spracovávaní osobných údajov postupujeme v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, a ďalšími platnými právnymi predpismi.  

 

Základnými pravidlami, ktorými sa pri spracovaní osobných údajov riadime, sú:

 

1) Zákonnosť, korektnosť a transparentnosť

Vaše osobné údaje spracovávame voči vám korektne a zákonným a transparentným spôsobom.

2) Účelové obmedzenie

Vaše osobné údaje zhromažďujeme výhradne na určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely a tieto osobné údaje nespracovávame spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný.

3) Minimalizácia

Osobné údaje spracovávame iba v primeranom, relevantnom a obmedzenom rozsahu, a to vo vzťahu k účelu, na ktorý osobné údaje spracovávame.

4) Obmedzenie uloženia

Vaše osobné údaje ukladáme vo forme umožňujúcej vašu identifikáciu na obdobie nie dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré osobné údaje spracovávame.

5) Presnosť

Dbáme na to, aby osobné údaje, ktoré spracovávame, boli presné a v prípade potreby aktualizované. Prijímame všetky rozumné opatrenia, aby osobné údaje, ktoré sú nepresné, boli vzhľadom na účely, na ktoré ich spracovávame, bezodkladne vymazané alebo opravené.

6) Integrita a dôvernosť

Zabezpečujeme ochranu vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Spracovávame vaše osobné údaje spôsobom, ktorý zaistí ich náležité zabezpečenie, vrátane ochrany pomocou technických a organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Osobné údaje našich zákazníkov spracovávame na tieto účely: 1) na správu zmlúv a zmluvných vzťahov a 2) na marketingové a obchodné účely. Niektoré údaje, ktoré môžu byť za istých okolností stotožnené s konkrétnou fyzickou osobou, sú ďalej produktom využitia technológií cookies a web beacons.


OSOBNÉ ÚDAJE NA SPRÁVU ZMLÚV A ZMLUVNÝCH VZŤAHOV

Spracovávame osobné údaje obsiahnuté v zmluvách, ktoré ste s nami uzavreli, a osobné údaje, ktoré vyplynú v priebehu plnenia z týchto zmlúv. Ide najmä o identifikačné a kontaktné údaje, údaje o predmete zmluvy a údaje o priebehu zmluvného vzťahu, vrátane obchodnej komunikácie so zákazníkom. Zmluvný vzťah zakladá aj každá objednávka tovaru prostredníctvom nášho e-shopu.

Osobné údaje musíme spracovávať, aby sme mohli splniť záväzky zo zmlúv a aby sme mohli vykonávať práva z týchto zmlúv a plniť právne povinnosti s tým súvisiace (napr. vedenie účtovnej evidencie a uchovávanie účtovných záznamov v zákonom stanovenej lehote).

Osobné údaje určené na správu zmlúv a zmluvných vzťahov získavame predovšetkým od vás, ale môžu tiež vyplynúť z priebehu plnenia zmluvného vzťahu (napr. informácie o dodávke objednaného tovaru od dopravcu).

Pokiaľ platíte za náš tovar alebo služby platobnou kartou, realizuje sa platba prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány prevádzkovanej ČSOB so sídlom Radlická 333/150, Praha 5, 15057 a.s. Naša spoločnosť nemá prístup k osobným údajom ani iným dátam, prostredníctvom ktorých dochádza k autorizácii platobnej transakcie.

Osobné údaje uchovávame iba na taký čas, v ktorom môžu byť po právnej stránke podstatné pre realizáciu predmetného zmluvného vzťahu, teda do uplynutia premlčacích, prekluzívnych, reklamačných, uschovacích a iných podobných lehôt stanovených právnymi predpismi alebo dohodami zmluvných strán.

  
MARKETINGOVÉ A OBCHODNÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje ďalej spracovávame na marketingové a obchodné účely, a to preto, aby sme vás informovali o našich ponukách a novinkách, a to najčastejšie formou zasielania newsletterov a iných obchodných oznámení a aby sme sa u našich zákazníkov a ďalších osôb, u ktorých je možné predpokladať záujem, telefonicky, e-mailom alebo iným obdobným spôsobom informovali o ich záujme o našu ponuku. Na tieto účely osobné údaje spracovávame aj preto, aby sme mohli personalizovať naše konanie voči vám pre nadväzovanie a plnenie zmluvného vzťahu.

Osobné údaje s cieľom vášho kontaktovania s ponukou alebo inými obchodnými oznámeniami spracovávame len vtedy, ak existuje rozumný predpoklad, že máte záujem  o našu ponuku, a to je najmä v prípade,  ak ste alebo ste boli našimi zákazníkmi. Osobné údaje s cieľom personalizácie konania spracovávame len vtedy, ak ste s nami mali obchodný kontakt (v podobe nákupu tovaru, čerpania služieb alebo prejaveného konkrétneho záujmu o nákup tovaru či čerpanie služieb).

Zasielať obchodné oznámenia na vašu e-mailovú adresu môžeme, len ak ste nám ju oznámili ako náš zákazník alebo ak ste nám na využitie svojej e-mailovej adresy na tento účel dali súhlas. Taký súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to spôsobom popísaným nižšie. V každom e-mailovom obchodnom oznámení navyše dávame jednoduchú možnosť odmietnuť ďalšie zasielanie obchodných oznámení formou elektronickej odhlášky.

Z tohto dôvodu spracovávame nasledujúce typy osobných údajov:

1) identifikačné a kontaktné osobné údaje (meno a priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne spojenie a pod.)

2) Vaše profilové osobné údaje vo vzťahu k našej spolupráci (napr. história a priebeh obchodných vzťahov, predmet kúpy, predmet dopytu)

3) údaje umožňujúce personalizovať komunikáciu s vami.

Ako marketingové a obchodné sa však samozrejme nebudú nikdy spracovávať osobné údaje, ktoré vypovedajú o vašom rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení alebo členstve v odboroch, genetické osobné údaje, biometrické osobné údaje a údaje o vašom zdravotnom stave, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii.

Zdrojom marketingových a obchodných osobných údajov pre nás sú naše zmluvné vzťahy k vám a oslovenia, ktoré nám adresujete (prostredníctvom online formulárov alebo sociálnych sietí, telefonicky a pod.).

Pokiaľ ide o právny základ spracovávania vašich osobných údajov, sú naše oprávnené záujmy na využitie údajov na marketingové a obchodné účely v záujme udržiavania a rozvoja obchodných kontaktov a obchodnej činnosti. Máte možnosť vzniesť námietky k spracovávaniu vašich osobných údajov na marketingové a obchodné účely. Ak vznesiete tieto námietky proti využitiu osobných údajov s cieľom zasielania obchodných oznámení alebo iných foriem priameho marketingu, bez ďalšieho zastavíme ďalšie spracovávanie na tieto účely. Ak vznesiete námietky proti využitiu vašich osobných údajov s cieľom personalizácie konania s vami, posúdime na základe dôvodov námietok, či na našej strane neexistujú závažné oprávnené dôvody pre pokračovanie v spracovávaní osobných údajov, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, a budeme vás informovať, či námietkam vyhovieme. V prípade, že im vyhovieť nemôžeme, oznámime vám, z akých dôvodov. Ako môžete uplatniť námietky je bližšie popísané nižšie.

Osobné údaje s cieľom vášho kontaktovania s našou ponukou alebo inými obchodnými oznámeniami spracovávame tak dlho, ako dlho je možné rozumne predpokladať váš záujem o našu ponuku, pokiaľ ste však skôr nevzniesli námietky proti takému spracovávaniu. Osobné údaje s cieľom personalizácie konania spracovávame počas 10 rokov odo dňa posledného obchodného kontaktu s vami.


COOKIES, WEB BEACONS

Na našich webových stránkach www.donga.sk využívame technológiu cookies, teda ukladanie určitých textových súborov obsahujúcich dáta o prístupe na webové stránky prostredníctvom internetového prehľadávača vo vašom počítači s tým, že pri opätovnej návšteve webových stránok sa uložené dáta znovu odošlú nášmu webovému serveru. Cookies slúžia na personalizáciu nastavení webových stránok a zlepšenie používateľského zážitku, vrátane uchovávania používateľských predvolieb. Cookies môžeme využívať tiež na prispôsobenie reklamy a sledovanie návštevnosti webových stránok.

Môžeme využívať tiež technológie web beacons, a to tak na našich webových stránkach, ako aj v zasielaných e-mailových správach. Web beacons sú drobné grafické prvky, ktoré sa sťahujú z nášho webového servera s cieľom sledovania početnosti e-mailových správ, respektíve návštevnosti webových stránok a správania používateľov na nich a následnú optimalizáciu elektronických služieb pre používateľa.

Personalizácia nastavenia a sledovania návštevnosti webu, prispôsobenie reklamy, sledovanie záujmu o naše oznámenia predstavujú naše oprávnené záujmy v súvislosti so skvalitňovaním služieb, ktoré vám poskytujeme. Pokiaľ si však neprajete, aby sme voči vám využívali cookies a web beacons, môžete tomu zabrániť deaktiváciou funkcie ukladania cookies vo vašom počítači, respektíve zasielania požiadaviek na stiahnutie web beacons, a to vykonaním príslušného nastavenia vo vašom webovom prehľadávači. Osobné údaje získané pomocou cookies a web beacons nepoužívame na vašu identifikáciu.  

Tieto webové stránky používajú funkcie Google Analytics integrované s inzerciou v Reklamnej sieti a implementujú funkcie remarketing, prehľady zobrazenia v Reklamnej sieti Google a demografické prehľady a prehľady záujmov Google Analytics.

Od použitia funkcií Google Analytics pre inzerciu v Reklamnej sieti sa môžete odhlásiť pomocou Nastavenia reklám a tiež v tejto časti personalizovať reklamy Reklamnej siete Google. Webová stránka www.gojiberries.sk zbiera cookies, pokiaľ nechcete zdieľať tieto informácie so stránkami www.gojiberries.sk.sk , môžete vo svojom prehľadávači zber cookies zakázať


ODOVZDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú pre nás samozrejme dôverné. S výnimkami popísanými v nasledujúcich bodoch osobné údaje neodovzdávame žiadnym tretím osobám. S osobnými údajmi nijak neobchodujeme.

Osobné údaje môžeme odovzdať subjektom, ktoré pre nás vykonávajú spracovávanie osobných údajov alebo ktoré nám poskytujú služby, ktorých nutnou súčasťou je sprístupnenie osobných údajov. Ide najmä o subjekty, ktoré nám poskytujú účtovné služby, daňové poradenstvo, služby informačných technológií, databázové služby alebo napr. právne služby. Príjemcovia potom nespracovávajú osobné údaje samostatne, ale len podľa našich pokynov. Nesieme zodpovednosť za to, že z ich strany nedôjde k zneužitiu im sprístupnených osobných údajov a že s nimi sú dohodnuté záväzky integrity a dôvernosti osobných údajov a ďalšie záväzky, ktoré je potrebné dohodnúť podľa platných právnych predpisov.

Osobné údaje sme oprávnení odovzdať tretím osobám tiež vtedy, ak s tým vyslovíte súhlas, a to za podmienok udeleného súhlasu. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Vaše osobné údaje je možné odovzdať tretím osobám tiež vtedy, keď je to nutné na splnenie našej právnej povinnosti alebo ak je to nutné z povahy veci, najmä k splneniu zmluvného vzťahu, ktorého ste stranou (napr. odovzdanie nevyhnutných osobných údajov dopravcom s cieľom dodania zakúpeného tovaru alebo prevádzkovateľom platobných systémov s cieľom úhrady kúpnej ceny).

Vaše osobné údaje uchovávame a neodovzdávame ich do iných krajín.

 

PRÁVA NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

1) Právo na informácie

Máte právo žiadať a získať od nás potvrdenie, či vaše osobné údaje spracovávame alebo nie. V kladnom prípade máte právo na prístup k spracovávaným osobným údajom a na informácie o podrobnostiach spracovávania a zdrojoch osobných údajov. Ak ste nám poskytli osobné údaje na základe svojho súhlasu alebo v súvislosti s plnením zmluvných záväzkov a ak ide o osobné údaje spracovávané automatizovane, máte právo ich dostať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

2) Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracovávania údajov

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili vaše nepresné osobné údaje, a to vrátane doplnenia neúplných osobných údajov. Ste ďalej oprávnení požadovať, aby sme vymazali vaše osobné údaje, ak nemáme dostatočný právny dôvod na spracovávanie (napr. v prípade vami vznesenej námietky proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu). Ak to požadujete, miesto vymazania osobných údajov iba obmedzíme ich spracovávanie, tzn. osobné údaje budú iba uložené a iným spôsobom sa nebudú bez vášho súhlasu spracovávať.

3) Právo podať námietky

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovávaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu s tým, že osobné údaje sa nebudú na tento účel ďalej spracovávať. Ak vznesiete námietku proti spracovávaniu vašich osobných údajov v iných prípadoch, keď osobné údaje spracovávame na základe našich oprávnených záujmov, najprv posúdime, či na našej strane neexistujú závažné oprávnené dôvody na pokračovanie v spracovávaní, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, a budeme vás informovať, či vašim námietkam vyhovieme alebo že im vyhovieť nemôžeme a prečo.

Svoje práva ste oprávnení uplatniť akoukoľvek formou, ktorá zrozumiteľne sprostredkuje obsah vašej žiadosti, oznámení alebo námietok, najmä elektronickou formou na eshop@donga.sk. Ak nás požiadate o prijatie určitého opatrenia, poskytneme vám informácie o prijatých opatreniach, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od prevzatia žiadosti. Stanovenú lehotu je možné v nevyhnutných prípadoch predĺžiť až o dva mesiace, o čom musíte byť včas informovaní.

Poučenie o práve na prístup k osobným údajom. Mám právo požiadať Sprostredkovateľa, prípadne priamo Prevádzkovateľa, o poskytnutie informácie o spracovaní Mojich osobných údajov, ktoré sa mi bez zbytočného odkladu odovzdajú. Obsahom informácie bude vždy oznámenie o (i) účele spracovania Mojich osobných údajov, (ii) osobných údajoch, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji, (iii) povahe automatizovaného spracovania v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, ak sú na základe tohto spracovaní konané úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do mojich práv a oprávnených záujmov, a (iv) príjemcovi, prípadne kategóriách príjemcov. Za poskytnutie informácie je Prevádzkovateľ, prípadne za prevádzkovateľa Sprostredkovateľ oprávnený požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
Poučenie o ďalších právach. Ak zistím alebo ak sa budem domnievať, že Prevádzkovateľ alebo Sprostredkovateľ vykonáva spracovanie Mojich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú Moje osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracovania, môžem (i) požiadať Prevádzkovateľa alebo Sprostredkovateľa o vysvetlenie, alebo (ii) požadovať, aby Prevádzkovateľ alebo Sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu Mojich osobných údajov. Ak bude moje žiadosť uznaná za oprávnenú, Prevádzkovateľ alebo Sprostredkovateľ neodkladne odstráni chybový stav. Pokiaľ Prevádzkovateľ alebo Sprostredkovateľ žiadosti nevyhovie, môžem sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Poučenie o právach podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) – toto nariadenie č. 2016/679 ďalej len ako „General Data Protection Regulation“ alebo len ako „GDPR“.
Potvrdzujem, že som bol/a poučený/á o mojich právach v súvislosti so spracovaním Mojich osobných údajov, a to v intenciách ustanovení článku 13, 15 – 22 a 34 GDPR.

Ak by ste sa cítili byť dotknutí na svojich právach v súvislosti s tým, ako spracovávame vaše osobné údaje, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov – pozrite www.uoou.cz.

 

Tieto zásady spracovania a podmienky ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 25. 5. 2018

Certifikáty

biologica bio-siegel eu-bio-logo produkt ekologickeho zemedelstvi fairtrade

Design Filip Jánoš; Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

TOPlist